úterý 16 říj 2018
Vytisknout

Zhodnocení volebního období

Vážení občané,

volební období 2014 – 2018 se chýlí ke konci a myslím, že nastává doba k bilancování, co se za tuto dobu změnilo, povedlo, nebo naopak, co se nepodařilo. Dovolte mi proto, abych se v krátkosti poohlédnul za těmito čtyřmi roky. 

Poměrně přesvědčivý výsledek voleb umožnil na celé období širokou spolupráci členů zastupitelstva. Oproti minulosti tak výrazně ubylo „žabomyších“ válek a nicneříkajících konverzací na zasedáních zastupitelstva, která najednou byla krátká a stručná, ale hlavně věcná. Ponurná atmosféra minulých let se rozplynula jako ranní mlha nad ostrovským rybníkem. Výsledkem je nejen to, že téměř všechna usnesení byla odhlasována v široké shodě (v podstatě jednohlasně), ale zejména se podařilo naplnit celou škálu cílů, které jsme si vzali za své.

 

1.) Rekonstrukce komunikace III/37363 – ul. Bělá

I když si to málokdo z nás dnes již uvědomí, tak opravenou komunikaci na ul. Bělá zde máme teprve třetím rokem. Předtím se o tomto záměru bezmála 20 let hovořilo s nulovým výsledkem. V období let 2011-14 byla stavba zpracována projekčně, včetně nutných povolení. V roce 2015 byla stavba ve dvou etapách realizována. Většinu nákladů hradil Jihomoravský kraj, který za kompletní rekonstrukci 920m průtahu naší obce uhradil cca 15 mil. Kč. Rovněž naše obec se podílela cca 650 tis. Kč a to zejména opravou dešťové kanalizace. V roce 2016 jsme ještě postavili v úseku od rybníku ke kostelu chodník (cca 1 mil. Kč).

Dnes si při jízdě po této komunikaci již málokdo vzpomene, že ještě před 4 roky byl stav silnice naprosto havarijní a jízda po ní každodenně obtěžovala velkou část obyvatel naší obce.

Bohužel se doposud nepodařilo prosadit opravu zbývajícího úseku, tedy od hřbitovu ke kapličce, který je doposud v havarijním stavu. Dle mého názoru by to měl být úkol pro následující volební období. I když se bude jednat o úkol nelehký, poněvadž investice do dopravy jsou v naší zemi stále nedostatečné a celý resort dopravy (nejen v Jihomoravském kraji) je velmi podfinancovaný.

2.) Dokončení zateplovacích akcí

Od roku 2013 byly dotace na zateplení veřejných budov vydávány za mimořádně příznivých podmínek. Naše obec se snažila zateplit všechny budovy, na které bylo možné dotaci získat. V minulém volebním období se zateplily budovy školy a úřadu městyse, v roce 2015 se potom realizovaly zateplovací akce na budově staré školy (2,7mil. Kč) a kulturním domě (4,5 mil. Kč). Tyto dotace jsme rovněž využily k vybudování nového zdroje vytápění v budově základní školy (5,2 mil. Kč). Jen na tyto zmíněné akce bylo uhrazeno téměř 12,5 mil. Kč, z toho 9,4 mil. Kč bylo hrazeno z dotací. Mimo výrazné snížení provozních nákladů (za vytápění) jsme díky těmto dotačním prostředkům opravili fasády jednotlivých budov, které doposud byly v nehezkém stavu.

3.) Revitalizace náměstí

Další z dlouhodobých záměrů naší obce, který se podařilo zrealizovat až v posledních létech. V roce 2014 byly úpravy náměstí zahájeny první etapou, dále se pokračovalo až v loňském a letošním roce. Na naše poměry se jedná o mimořádně rozsáhlou stavbu, která změnila vzhled středu obce na dlouhá desetiletí. První etapa byla částečně hrazena z dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 4,75 mil. Kč, přičemž celkové náklady se vyšplhaly na 6,8mil. Kč. Druhá etapa této stavby byla zahájena v loňském roce, dokončovala se v průběhu letošního léta a obec za ni uhradila celkem 4,7 mil. Kč. Poslední III. etapa této stavby se právě dokončuje, konečná cena by se měla pohybovat okolo 5 mil. Kč. Celková cena stavebních úprav náměstí se tak přesahuje 16-ti mil. Kč. I přes takto vysoké finanční náklady nepochybuji o přínosu této akce pro občany naší obce.

4.) Výkupy pozemků k budoucímu rozvoji

V naší obci je dlouhodobě výrazně větší poptávka po stavebních pozemcích, než je nabídka. V uplynulém období bylo realizováno developerskou firmou 10 stavebních pozemků, které byly hned rozprodány. Územním plánem jsou sice vyčleněny poměrně rozsáhlé lokality pro budoucí výstavbu, tyto jsou (donedávna výhradně byly) pouze v rukou soukromých vlastníků. V průběhu posledního roku byly zahájeny jednání s mnoha z těchto majitelů. Přestože některá jednání byla velice komplikovaná, podařilo se doposud vykoupit cca 23 tis. m2 pozemků na kterých by mohlo vzniknout až 20 stavebních pozemků. V této snaze je nutné pokračovat v co možná největším rozsahu a zajistit do budoucnosti území pro další rozvoj obce. V souvislosti s nutností zpracování nového územního plánu by bylo vhodné provést revizi současných rozvojových lokalit (zejména těch ploch, které v budoucnu nebude možné využít), či jejich případné rozšíření do jiných území tak, aby nový územní plán byl dokumentem podporující rozvoj obce v následujících mnoha létech. Na výkupy pozemků bylo v letošním roce vynaloženo téměř 5 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč byly hrazeny z úvěru, který bude obec splácet v následujících pěti létech. 

5.) Školství 

Neodmyslitelnou součástí každé obce naší velikosti je škola – nejen místo, kde se naše nejmladší generace vzdělává a tráví podstatnou část svého času, ale rovněž jako nositel mimoškolních aktivit, ať už kulturních, sportovních či společenských. Proto musí být vždy škola součástí obce, té naší nevyjímaje. Budova naší školy v uplynulém období oslavila 40 výročí (1975-2015). Ať už chceme, či nikoliv, je nutné si uvědomit, že oněch 40 let se na technickém stavu naší školy podepsat zkrátka muselo. Proto je nutné každoročně investovat do pravidelných oprav. V uplynulém období se to týkalo zejména nového zdroje vytápění (4,5 mil. Kč, 2015), nových toalet (600 tis. Kč, 2016), nebo prostranstvím před ZŠ (650 tis. Kč, 2017) či dalších chodníků v jejím okolí (1,3 mil. Kč, 2018). Další finanční prostředky musíme samozřejmě vyčlenit na provozní náklady, či jiné drobnější výdaje související se školou. Na školu zkrátka zapomínat nesmíme i když ji někteří z nás už nepotřebují.

6.) Kulturní život v obci a spolupráce s dobrovolnými organizacemi

Společenský život je jedním ze základních pilířů života v obci. Vždy je důležité, aby jej obec v horším případě neblokovala, v tom lepším podporovala. Jsem přesvědčen, že naše obec plynule navázala na předchozí volební období, ve kterém byla nastavena široká spolupráce mezi obcí a dobrovolnými organizacemi v naší obci působící. Výsledkem toho je široká škála kulturně společenských aktivit, které jsou zde pořádány. Jsem přesvědčen, že dlouhodobá podpora dobrovolných organizací je smysluplná a pro pestrou nabídku kulturně-společenského života v naší obci nepostradatelná. Pevně věřím, že tento trend bude pokračovat i v následujících létech.

7.) Zodpovědné hospodaření 

Zodpovědné hospodaření by mělo být automatické ať už v soukromém sektoru, či ve veřejném. Bohužel ne vždy tomu tak je. V uplynulých 8 létech naše obec téměř splatila úvěry přijaté v létech 2008 a 2010, které činily celkem 9 mil. Kč (bez úroků). Zejména díky dlouhodobě vyrovnanému rozpočtu tak na začátku letošního roku byla obec jen velmi málo zadlužená. V letošním roce jsme přijali úvěr ve výši 4 mil. Kč se splatností v následujících 5 létech. Z tohoto úvěru pak byl financován výkup pozemků v lokalitě „U rezervoáru“, kde jsme vykoupili více než 23 tis. m2 plochy pro budoucí realizaci stavebních pozemků. K 1.1.2019 tak bude naše obec splácet úvěry v celkové hodnotě 4,2 mil. Kč. Tyto úvěry budou splaceny k 30.6.2023. Splátky těchto úvěrů se budou postupně snižovat (rok 2019 – 1,2mil. Kč, 2020 – 1 mil. Kč, 2021 a 2022 – 800 tis. Kč, 2023 – 400 tis. Kč). V případě podobných daňových příjmů a při udržení přibližně stávajících provozních výdajů obce je možné každoročně využít cca 6 – 7 mil. Kč k pokrytí investičních akcí, při vyrovnaném rozpočtu. Pro porovnání v roce 2010 zůstávalo obci na rozvojové aktivity 1 – 1,5 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že po ekonomické stránce je naše obec ve velmi dobrém stavu.

Investice realizované v tomto volebním období:

 • zateplení kulturního domu (2015, 4,5 mil. Kč, dotace 3,45 mil. Kč)
 • zateplení staré školy (2015, 2,7 mil. Kč, dotace 1,85 mil. Kč)
 • zdroj vytápění v ZŠ (2015, 5,2 mil. Kč, dotace 4,1 mil. Kč)
 • dětské hřiště u KD (2015, 600 tis. Kč, dotace 400 tis. Kč)
 • oprava komunikace na Bělé (2015, 15 mil. Kč hradil Jihomoravský kraj, obec 650 tis. Kč)
 • chodník na ul. Bělá (2016, 1 mil. Kč tis. Kč)
 • toalety v ZŠ (2016, 600 tis. Kč, dotace 200 tis. Kč)
 • úprava vstupu před KD (2016, 200 tis. Kč)
 • optimalizace veřejného osvětlení (2017, 450 tis. Kč, dotace 205 tis. Kč)
 • oprava veřejného osvětlení u ZŠ a hřbitova (2017, 320 tis. Kč)
 • oprava sálu v KD (2017, 1,1 mil. Kč, dotace 200 tis. Kč)
 • oprava prostranství před budovou ZŠ (2017, 650 tis. Kč)
 • nákup kompostérů (2017, 480 tis. Kč, 406 tis. Kč)
 • prodloužení komunikace a inženýrských sítí na ul. Nová (2017, 450 tis. Kč)
 • revitalizace náměstí – II. etapa (2017-2018, 4,2 mil. Kč)
 • vjezdy k nemovitostem na náměstí (2018, 500 tis. Kč)
 • multifunkční hřiště u kulturního domu (2018, 2,1 mil. Kč, dotace 1,4 mil. Kč)
 • oprava hřbitovní zdi (2018, 360 tis. Kč, dotace 250 tis. Kč)
 • revitalizace náměstí – III. etapa (2018, 5 mil. Kč)
 • oprava chodníků u ZŠ (2018, 1,3 mil. Kč)
 • výkup pozemků k budoucí zástavbě (2018, 4,6 mil. Kč)
 • oprava přísálí v KD (2018, 1 mil. Kč, dotace 180 tis. Kč)
 • pomník obětí světových válek (2017-18, doposud 400 tis. Kč, dotace 200 tis. Kč)
 • rekonstrukce hasičské zbrojnice (2015-2018, 2,6 mil. Kč, dotace 1 mil. Kč)

V součtu bylo za výše uvedené stavby z obecních zdrojů investováno více než 40 mil. Kč, z toho téměř 14 mil. Kč z dotačních prostředků. K tomu ještě Jihomoravský kraj zaplatil dalších cca 15 mil. Kč za opravu komunikace na ul. Bělá. V uplynulém volebním období tak bylo v naší obci proinvestováno více než 55 mil. Kč. Jsem přesvědčen, že i díky takto investovaným finančním prostředkům se zlepšil nejen vzhled naší obce, ale rovněž kvalita života nás všech.

Co nás čeká, nebo mělo by čekat v příštím volebním období:

 • opravy místních komunikací – v současné době jsou zpracovávány projektové dokumentace na opravu vybraných úseků místních komunikací (k lesíčku, na skále, okolo doliny, pod humny, atd,). Vzhledem k tomu, že v průběhu posledních 5-ti let byly opraveny „páteřní“ místní komunikace (ul. Bělá, náměstí), je vhodné pokračovat v opravách s těmi méně frekventovanými
 • nový územní plán – na tomto strategickém rozvojovém dokumentu je nutné začít pracovat ihned po volbách. Stávající územní plán z roku 2004 má z dnešního pohledu významné nedostatky, které jsou v některých ohledech značně limitující. Zejména se to týká rozvojové lokality „U rezervoáru“.
 • dokončení pozemkových úprav – tyto úpravy byly v loňském roce zahájeny, pro většinu obyvatel se možná jedná o ne příliš důležitou záležitost, z hlediska nezastavěného území obce jsou však pozemkové úpravy klíčové
 • příprava k vybudování nových stavebních pozemků – již bylo psáno, že během letošního roku bylo vykoupeno více než 23 tis. m2 k budoucí zástavbě. Ihned po dokončení nového územního plánu by měla obec řešit budoucí zástavbu projekčně a posléze i realizačně. Bohužel časové lhůty jsou natolik dlouhé, že se toto pravděpodobně nestihne během následujícího volebního cyklu. V průběhu následujících 4 let by však měla obec řešit další výkupy pozemků v této lokalitě.
 • výstavba nové budovy dětské léčebny a komunikace na ul. Sadová – v posledních měsících bylo s Jihomoravským krajem dořešeno vlastnictví pozemků k budoucí výstavbě dětské léčebny. V průběhu následujících čtyř let by po vyřízení stavebního povolení měla probíhat vlastní stavba, která je v režii kraje. Po dokončení stavby by měla obec přistoupit k celoplošné obnově (či částečně výstavbě) komunikací v celé lokalitě Sadová.
 • dokončení vnitřních oprav kulturního domu – v uplynulém volebním období byl kulturní dům zateplen a opraven jeho sál. V současné době probíhá oprava přísálí. Pro dokončení těchto oprav je třeba ještě modernizovat vstupní halu, šatnu, chodbu a toalety. 
 • pravidelné investice do školy – rovněž na budově školy je nutné pravidelně investovat. V následujícím období by bylo vhodné investovat do oprav elektroinstalací a osvětlení, poněvadž v některých částech školy jsou stále původní hliníkové rozvody a světla.
 • vhodně využít nabytou budovu současného spelea – při řešení majetkoprávních vztahů pozemků pod budoucí dětskou léčebnou se Jihomoravský kraj zavázal nás po dokončení nové léčebny obdarovat stávající budovou speleoterapie za školou. K tomu by mělo dojít nejdříve za 4 roky. Přestože se to nebude časově týkat následujícího volebního období, je vhodné nad budoucím využití této budovy vést debatu, aby byla co možná nejvíce využitelná pro potřeby naší obce a jejich obyvatel.
 • oprava „jezédácké“ – jedná se sice o krajskou komunikaci, nicméně obec by se i v budoucnu měla snažit o opravu této silnice.

Je zřejmé, že výše uvedené body není možné kompletně splnit v následujícím čtyřletém cyklu. Jedná se totiž o časově i ekonomicky velmi náročné úkoly. S ohledem na dlouhou přípravu jednotlivých myšlenek, je však nutné se jim věnovat neustále po celé následující volební období.

Doufám, že nové vedení obce, které vzejde z blížících se voleb, plynule naváže na uváženou práci současného vedení a nebude zadlužovat obec zbytečnými úvěry na úkor budoucího rozvoje. Nikomu z nás snad není lhostejné, jakým směrem se bude naše obec v budoucnosti ubírat a proto vyzývám všechny občany k účasti u voleb.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval zaměstnankyním a zaměstnancům obce, členům Rady městyse, Zastupitelstva městyse, redakční rady zpravodaje, členům výborů a komisí, členům dobrovolných organizací působících v obci. Rád bych poděkoval i všem ostatním občanům, kteří nejen v průběhu tohoto volebního období přispěli k chodu, nebo rozvoji obce. Také těm, kteří se podíleli na kulturních aktivitách, a nebo jen udržovali pořádek v okolí svých domů, a přispěli tak k lepšímu vzhledu naší obce a dobrým sousedským vztahům.

Ing. Ondřej Hudec, starosta

Nejnovější soubory ke stažení

Intervalové cvičení TABATA

Stáhnout soubor

Sbírka pro Diakonii Broumov

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 8/2018

Stáhnout soubor

Výsledky voleb do zastupitelstva městyse

Stáhnout soubor

Menu

Organizace a služby

Kontakty

Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80
679 14 Ostrov u Macochy


ID datové schránky: z5xbb6b


Ing. Ondřej Hudec | starosta
telefon / fax: (+420) 516 444 238
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hana Opatřilová | podatelna
telefon: (+420) 516 444 328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hana Florková | účetní
telefon: (+420) 516 444 237
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny

PO 8:00 - 11:30 | 12:00 - 17:00
ÚT 8:00 - 11:30 | 12:00 - 16:00
ST 8:00 - 11:30 | 12:00 - 17:00
ČT 8:00 - 11:30 | 12:00 - 16:00
8:00 - 11:30 | 12:00 - 14:00

Fotky z městyse

Počet návštěv

DnesDnes184
VčeraVčera199
MěsícMěsíc2918

Hledat

Kalendář akcí

19.-20.10.2018 | 14:00–17:00
Sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov (kino)

26.10.2018 | pátek | 16:00–17:00
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (náměstí)

27.10.2018 | sobota | 9:00–10:00
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu (Jednota)

27.10.2018 | sobota | 14:00 h
Ostrov - Lipůvka (domácí fotbalové utkání)

27.10.2018 | sobota | 17:00 h
Hejkalova stezka

28.10.2018 | neděle | 15:30 h
Výročí 100 let založení republiky (náměstí)

10.11.2018 | sobota | 16:00 h
Svatomartinský košt (kulturní komise)

24.11.2018 | sobota | 09:00 h
Vepřové hody (u KD)

Počasí

Počasí online

Užitečné odkazy